Ποσοτική Έρευνα


   

Ποσοτικές έρευνες αγοράς σχεδιάζονται και εκτελούνται με στόχο την πλήρη διερεύνηση και αξιολόγηση των διαθέσεων και συμπεριφορών των αγοραστών/ καταναλωτών.

Η παραγόμενη πληροφόρηση μπορεί να συμβάλλει στην αποτύπωση του μεγέθους μιας αγοράς και των ευκαιριών που υπάρχουν, στον προσδιορισμό των τμημάτων (segments) που την αποτελούν και στην αποκωδικοποίηση εκείνων των κινήτρων (drivers) που διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην προτίμηση μιας μάρκας, μιας προϊοντικής κατηγορίας.


Οι μέθοδοι ποσοτικής έρευνας 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η Global Link για τη διεξαγωγή των ποσοτικών ερευνών συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες:

 1. Προσωπικές συνεντεύξεις (Face-to-Face) είτε με τη χρήση χάρτινου ερωτηματολογίου PAPI (Paper And Pencil Interviewing) είτε με τη χρήση CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). 
 2. Τηλεφωνικές συνεντεύξεις CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Το σύστημα CATI αποτελείται από 55 θέσεις εργασίας σε πλατφόρμα SPSS.
 3. Online έρευνα αγοράς.
   

Εφαρμογές ποσοτικής μεθοδολογίας:

 • Έρευνα στάσεων και συνηθειών (U&A)
 • Τεστ προϊόντος / ανάπτυξη νέων προϊόντων/ υπηρεσιών
 • Έρευνα ιδέας και ονόματος νέου προϊόντος/ υπηρεσίας
 • Συνεχής παρακολούθηση εξέλιξης προϊόντος/ υπηρεσίας
 • Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
 • Έρευνα διαφήμισης
 • Έρευνα για προώθηση/ τιμολόγηση προϊόντων/ υπηρεσιών
 • Έρευνες B2B 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ηλία Σκορδά